fp4Kontakt os:

Pressemeddelse: Partnerskaber viser vej til fællesskaber i Slagelse og Hillerød

LÆRING FRA TO NYE LOKALE PARTNERSKABER SKAL HJÆLPE FLERE SÅRBARE UNGE IND I FRIVILLIGE FÆLLESSKABER. MED EN FIREÅRIG BEVILLIG PÅ 9,6 MIO. KR. FRA SOCIALSTYRELSEN SKAL community gffc28755e 1280FRIVILLIGCENTER SLAGELSE OG FRIVILLIGCENTER HILLERØD AFPRØVE EN MODEL FOR LOKALE PARTNERSKABER

Hver tredje unge kvinde og hver femte unge mand mellem 16-24 år i Danmark har dårligt mentalt helbred. Det har konsekvenser i form af selv-isolation, mistrivsel og ensomhed og kan sætte spor langt op i voksenlivet.

Med to helt nye partnerskabsprojekter i henholdsvis Slagelse og Hillerød Kommune skal der udvikles nye metoder og indsatser til at understøtte sårbare unges veje ind i lokale fællesskaber.

Med et tæt samarbejde på tværs af foreningsliv, kommunale instanser og lokale aktører skal der skabes nye og bedre muligheder og rammer for, at den enkelte unge – uanset sårbarhed eller udfordringer – kan få adgang til fællesskaber, etablere flere relationer og netværk, og at få flere muligheder for at deltage og bidrage i lokalsamfundet.

PÅ KANTEN AF FÆLLESSKABER
Formålet med de lokale partnerskaber er sammen at udvikle nye metoder og indsatser, der kan fremme muligheder og mindske barrierer, for at unge i sårbare eller udsatte positioner kan blive deltagere, medudviklere og frivillige i de lokale fællesskaber.

For selv om tilbuddene er derude – i form at et velfungerende foreningsliv med forskellige aktiviteter og arrangementer fra håndbold til rollespil - kan vejen ind i de frivillige fællesskaber føles lang og udfordrende for dem, der står udenfor.

I Slagelse Kommune står Frivilligcenter Slagelse bag partnerskabsprojektet; Fællesskabsalliancen, der har fokus på brobygning og inddragelse af de unge.

Typisk er de unge i berøring med professionelle indsatser og netværkstilbud, som deres eneste tilknytning til en form for fællesskab. Men de står udenfor de almen lokale frivilligt bårne fællesskaber og har svært ved at blive en del af disse,” fortæller leder af frivilligcentret, Lykke Pedersen.

Fællesskabsalliancen i Slagelse vil således have særligt fokus på at aktivere, mobilisere og understøtte foreninger med inklusion af unge i sårbare eller udsatte positioner som deltagere, medudviklere og frivillige.

SOCIAL BROBYGNING
Også i Hillerød er udsatte og sårbare unge underrepræsenterede i foreningslivet som medlemmer, deltagere og frivillige.

Her er et rigt foreningsliv med en bred vifte af aktiviteter og fællesskaber, til gavn og glæde for de fleste. Men alt for få aktiviteter og muligheder når de sårbare og udsatte unge. Deres manglende erfaring med og kendskab til foreningslivets muligheder samt en gennemgående manglende tro på eget værd, spænder ben for deres deltagelsesmuligheder,” fortæller Anette Nielsen, leder af Frivilligcenter Hillerød. Med projektet; Trivsel, Unge, Fællesskaber og Foreningsliv (TUFF) - Sammen om unges trivsel i Hillerød, skal der skabes en helhedsorienteret og systematisk tilgang til social brobygning og udvikles en samarbejdsmodel, hvor Hillerøds lokale fællesskaber og foreningsliv skal være træningsbane for de unge.

For nogen vil det være et stort skridt at bryde selvisolationen og komme ud af døren, mens det for andre handler om at bevæge sig fra afgrænsede fællesskaber med ligesindede til at deltage i det almindelige foreningsliv. Andre skal måske bevæge sig fra bruger til frivillig og medskaber. Derfor kan vejene til flere unges deltagelse i lokale fællesskaber have mange spor, som vi i partnerskabet glæder os til at udforske og brolægge,” siger Anette Nielsen.

ROBUSTHED OG RUMMELIGHED
De lokale partnerskaber skal skabe mere inkluderede lokale fællesskaber ved at mobilisere flere end 30 frivillige organisationer på tværs af sociale, kulturelle og folkeoplysende foreninger samt andre relevante, lokale aktører, fx kultur- og uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv, region og kommune.

For at gøre det nemt for lokale frivillige foreninger at deltage i partnerskabet, kan de lokale foreninger hver modtage op til 30.000 kr. i et såkaldt sign on fee.

Netop samarbejdet på tværs af lokale aktører, der i fællesskab skal finde lokale løsninger til at skabe mere inkluderende fællesskaber og derigennem mindske ensomhed, fremhæver Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark, der sammen med Socialstyrelsen er national koordinator for de lokale partnerskaber:

Ingen organisation eller institution kan løse de her udfordringer alene. Derfor er der afgørende at vi bygger broer på tværs af organisationer og imellem indsatser, så vi på den måde kan få bragt alle idéer, erfaringer og indsatser i spil og kickstartet et fælles engagement i at gøre vores lokale fællesskaber robuste og rummelige,” fortæller Casper Bo Danø, direktør i Frise, der blandt andet har til opgave at opsamle og formidle viden om partnerskabernes potentiale til at løse lokale velfærdsudfordringer.

Flere end 20 kommuner og frivilligcentre stod klar til at afprøve partnerskaber da den første pulje blev meldt ud, og i 2024 åbnes der op for at flere kan søge ind.